VEDTÆGTER FOR FARSØ KFUM HÅNDBOLDKLUB

§ 1. NAVN.

Foreningens navn er Farsø KFUM Håndboldklub. Foreningenshjemsted er Farsø kommune, og den er stiftet i 1942.

§ 2. FORMÅL.

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige rammer for klubbens medlemmer for at dyrke deres idræt, uanset om det er på elite eller motionsplan.

A: at dygtiggøre sig
B: at styrke selvtillid og mod.
C: at udvikle de positive evner og anlæg den enkelte har.
D: at lære at frihed og ansvar følges ad.
E: at deltage aktivt i et fællesskab.
F: at være synlig i det sociale sammenhold.

Farsø KFUM HK kan rumme alle relevante idrætsgrene og er således ikke begrænset til kun at omfatte håndbold. Farsø KFUM HK kan derudover arbejde for sammenlægninger med andre idrætsforeninger med henblik på at fastholde medlemmer og udvikle tilbuddet. Såfremt det findes nødvendigt må Farsø KFUM HK i den henseende overgå til at være flerstrenget.

§ 3. MEDLEMSKAB.

Foreningen er medlem af Dansk Håndbold Forbund. - Dansk Idræts Forbund. KFUM's Idræts Forbund i Danmark samt DGI. Foreningen er undergivet disse foreningers love og bestemmelser.  Herudover træffer bestyrelsen beslutning om eventuelt medlemskab af andre organisationer, såfremt det skønnes at være til gavn for foreningen.

$ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver som vil respektere foreningens love og bestemmelser. Optagelse af personlige umyndige, skal ske med forældrenes samtykke.

$5 KONTINGENT.

Kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves 1 gang årligt. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

$ 6. UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Udmeldelse skal ske skriftlig og kan kun accepteres, såfremt man ikke er i kontingentrestance.
Såfremt et medlem er i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 3 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket p.g.a kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld.
Et medlem kan, når særlige forhold giver anledning dertil, ekskluderes enten af bestyrelsen eller på generalforsamlingen. Et medlem der er ekskluderet på generalforsamlingen, skal genoptages på generalforsamlingen.

$7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i April måned. Indkaldelse med dagsorden skal ske på klubbens hjemmeside og eller sociale medier, senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16å r, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (jvf dog $ 11).

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

A) Valg af dirigent
B) Bestyrelsens beretning i det forløbne år til godkendelse.
C) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
D) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
E) Beretning fra evt. udvalg.
F) Behandling af evt. indkomne forslag.
G) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
H) Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant.
1) Eventuelt

Det reviderede regnskab skal foreligge skriftlig til alle stemmeberettige medlemmer på generalforsamlingen.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller skriftlig. Såfremt blot etmedlem onsker skriftlig afstemning skal dette ske.
Afstemning (jvf. Dog $ 10 og 11 ) og valg afgøres ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsen, foretages der omvalg mellem de pågældende. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

$ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Denne kan finde sted, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 4 af de stemmeberettigede ønsker det. Sidstnævnte skal dog ske skriftlig til bestyrelsen. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling

$ 9. LEDELSEN.

A) den daglige ledelse foreståes af bestyrelsen, der udstikker rammer og arbejdsopgaver for foreningens overordnede drift, planlægning og opfølgning af aktiviteter i samarbejde med de berørte udvalg. Bestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg i henhold til klubbens organisationsplan. Udvalg konstituerer sig selv med formand.

B) Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer, der vælges for en toårig periode, således at der lige år vælges 3 medlemmer og ulige år 2 medlemmer, Der vælges 2 suppleanter for et år af gangen. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen. Ved lige antal medlemmer i bestyrelsen har formanden dobbelt stemmeret.

C) Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder den af suppleanterne, der opnåede flest stemmer.

D) Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter valget.

E) Der skal føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, samt arrangementer som klubben arrangere.

F) Foreningens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12.

G) Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

H) Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens vedtægter tilgodeses således at arbejdet udover det idrætslige også omfatter møder, klubaftener, fester         o.l., som dan fremme kammeratskaber og sammenholdet i foreningen.

$ 10. LOVÆNDRINGER.

Vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen. Der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

$11. OPLØSNING.

a) Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

b) Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som er særligt punkt på dagsordenen og skal i forvejen udsendes til medlemmerne til orientering

c) I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Farsø

Instagram